УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Future of Coaches
 

Условия за участие и употреба
 

Обновено на 29.12.2021
 


Добре дошли при MFS България ООД.
 

MFS България ООД и/или техните дъщерни дружества ("MFS") предоставят функции, продукти и услуги на вас когато посетите или пазарувате филиални уебстраници като: www.mfs-franken.dewww.mfs-niederbayern.dewww.mfs-sofia.bgwww.mfs-singapore.comwww.afp-lisboa.ptwww.saa-greenville.comwww.saa-sanfrancisco.com ("уебстраница"), използването на MFS  услуги, използването на MFS мобилни приложения, или използването на софтуер предоставен от MFS във връзка, с която и да е от следните обединени “MFS услуги“. MFS предоставя тези MFS услуги и продава своите продукти в съобразност с условията описани на следните страници mfs-franken.de, mfs-niederbayern.de, mfs-sofia.bg, mfs-singapore.com, afp-lisboa.pt, saa-greenville.com, saa-sanfrancisco.com също така и на всички последователни дъщерни уебстраници на MFS.

 

Условия за участие

Условия за използване

Информация за контакт с нас
 

A. Условия за участие
 

A1. ОБХВАТ, ДОГОВОРЕН ПАРТНЬОР и ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 

A1.1 Следните Общи Условия ще се прилагат между клиента (наричани по-долу „Клиент“) и Future of Coаches GmbH (наричан по-долу „MFS).
 

A1.3 Лицата които не са на пълнолетна възраст са винаги представлявани от техните законни представители когато взимат правни или полу-правни решения. Обаче, законните представители, съгласно с техните задължения при регистрация, изрично приемат пълна отговорност за задължения по плащания от какъвто и да е вид (произлизащи от договорни взаимоотношение с лицата, които те законово представляват) към MFS.

 

A2   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОР, ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

 

A2.1 Всички предложения направени от MFS (конкретно обучителни тренировки, курсове, и ваканционни лагери) подлежат на промяна без предизвестие и само представляват покана към клиента да подаде оферта за договор. Договорът се сключва при потвърждаване на участието при MFS, което е равностойно на изпращането на фактура за съответното(ите) участие(я) на курса. 2.2 Договорът се урежда от ценовата листа на MFS, валидна към момента на регистрацията освен, ако Клиентът не е получил отделно предложение от MFS.
 

A2.3   Периодичните курсове се фактурират на Клиента ежемесечно предварително и се дължат за плащане. Месечната такса не се намалява в резултат на никакви анулации, дължащи се на ваканции и/или официални празници (раздел 6.2. се прилага за неучастване). Индивидуални курсове и летни лагери обикновено са фактурирани и дължими от клиента предварително. Сумите по фактурите се дължат изцяло на MFS на датата на плащане, посочена във фактурата. Получаването в сметката, посочена във фактурата, е решаващо за своевременността на плащането. Всички банкови такси, възникнали във връзка с плащането (по-специално такси за обратни дебитни бележки и т.н., за които Клиентът носи отговорност) се поемат от Клиента.
 

A2.4   Периодичните курсове се фактурират чрез абонамент. Абонаментът може да бъде анулиран по всяко време с предизвестие от 2 месеца от последното получено плащане.

 

 

A3   отговорност на MFS
 

A3.1   Отговорност по собствена вина (включително законни представители и агенти):
 

A3.1.1 Отговорността на MFS, включително нейните законни представители и чужди агенти, се ограничава до намерение или груба небрежност.
 

A3.1.2 Ограничението на отговорността, посочено по 3.1.1. не се прилага:

-      при отговорността за вреди, произтичащи от нараняване на живота, крайника или здравето, ако това се дължи на небрежно нарушение на отговорността от страна на MFS или умишлено или поради небрежност нарушение на отговорността от страна на законен представител.

-       небрежно нарушение на задълженията от законен представител или чужд агент на MFS;

-      в случай на небрежно нарушение на материални договорни задължения (кардинални задължения) от страна на MFS, включително неговите законни представители или чужди агенти; в този случай обезщетението се ограничава до обикновено предвидими вреди.

 

A3.1.3 Участието в определени събития може да изисква лични предпоставки на участниците (например възраст; здравословно състояние и т.н.), чието изпълнение е отговорност на клиента. Наличието на специални изисквания за специални курсове се посочва отделно от MFS, доколкото те вече не произтичат от естеството на въпроса (например никакво участие в курсове в нетрезвно състояние или под влияние на наркотици; способност за плуване и т.н.).
 

A3.1.4 Курсовете и лагерите обикновено се провеждат при всякакви метеорологични условия. В случай на свързана с времето опасност за живота и крайника на участниците (напр. буря, подобна на ураган или свързана с времето невъзможност за провеждане на курсове и т.н.) или в други случаи на непреодолима сила, MFS има право да отмени услуги, които не могат да бъдат извършени или дори целия курс. MFS не носи отговорност за неизпълнение или щети поради отмяна в резултат на такива обстоятелства.
 

A3.1.5 MFS има право по всяко време да отмени курсове и ваканционни лагери без заместване, ако необходимият брой участници не бъде достигнат преди началото на курса. Ако страните не са в състояние да се споразумеят за заместващ курс или лагер, Клиентът получава пълно възстановяване на всички вече платени такси за курсове. Изключват се допълнителни претенции на клиента, особено искове за щети или възстановяване на безполезни разходи (напр. закупуване на оборудване или разходи за пътуване).
 

A3.1.6 MFS не носи отговорност в никой случай във връзка с пристигането и заминаването на клиента към курсове и / или ваканционни лагери или настаняване по време на ваканционни лагери, които са винаги на риск и сметка на клиента (собствено пътуване и собствена организация на настаняване от страна на клиента). По-специално MFS не предоставя никакви услуги съгласно условията на договора за пътуване, тъй като MFS предоставя обучение и образователни услуги само по време на ваканционни лагери. Извън звената, курсовете или лагерите MFS не поема никакви надзорни задължения над (особено непълнолетните) клиенти. В контекста на така наречените ваканционни лагери договорните задължения и/или надзорните задължения важат изключително и само по време на ежедневните обучителни сесии.
 

A3.2   Отговорност за небрежност от трети лица при (възлагането на) услуги на трети лица:
 

A3.2.1 Доколкото услугите на MFS са ограничени до посредничеството на други дружества, MFS не носи нито отговорност за успеха на медиацията (т.е. сключването на договор между Клиента и посредническото дружество), нито за правилното предоставяне на посредничещите услуги от посредническото дружество, а носи отговорност изключително и само за внимателния подбор на посредническото дружество. 3.2.2 Разпоредбите по 3.1 се прилагат съответно по отношение на отговорността на MFS за внимателния подбор на брокерската фирма (точка 3.2.1).
 

A3.2.3 Ако дружество или дружества, участващи в изпълнението на услугите или курсовете, не е посредник, а действа като подизпълнител или чужд агент на MFS, разпоредбите на раздел 3.1. се прилагат пряко.

 

 

A4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА; ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАНЯВАНИЯ, ЗАБОЛЯВАНИЯ, МЕДИЦИНСКО ЛЕЧЕНИЕ И ЗАСТРАХОВКИ 

 

A4.1   Клиентът отговаря на задълженията си за плащане (вж. наред с други раздели 2.2. и 2.3.) своевременно.
 

A4.2   Клиентът трябва винаги да спазва общите правила за поведение (без консумация на наркотици или алкохол, без вандализъм и др.) и инструкциите на MFS по време на звената, курсовете и ваканционните лагери. При неспазване на правилата за поведение и/или инструкции MFS има право да изключи Клиента от съответната курсовата единица или целия курс или лагер, доколкото несъответствието нарушава правилното изпълнение на звеното, курса или лагера и Клиентът носи отговорност за несъответствието. В този случай клиентът няма право на възстановяване на вече заплатени услуги.
 

A4.3   Подписвайки договора или регистрирайки се за курса, клиентът (или неговият/нейният законен представител) потвърждава, че той/тя е в добро здраве и напълно е в състояние да се упражнява физически. Клиентът (или неговият/нейният законен представител) също е длъжен да информира MFS писмено за всички здравни увреждания и/или необходимостта от каквото и да е лекарство и/или медицинско/медицинско лечение.
 

A4.4   Подписвайки договора или регистрирайки се за курса, Клиентът (или неговият/нейният законен представител) гарантира, че той/тя има подходяща здравна застраховка и застраховка отговорност. В случай на заболяване или нараняване на Клиент по време на Звената, Курсовете или Лагерите Клиентът (или неговият/нейният законен представител) упълномощава MFS да предприеме всички необходими стъпки за своите медицински необходими грижи или лечение и/или домашен превоз за сметка на и за сметка на Клиента. В случай, че MFS понесе всички разходи в резултат на това, Клиентът е длъжен да възстанови MFS за такива разходи. По-специално законният представител се съгласява с медицинското лечение на децата в непълнолетна възраст в случай на заболяване или злополука, ако предварително съгласие не може да бъде получено навреме. В случаите на извънредна ситуация това съгласие се отнася и за хирургични интервенции, ако те се считат за необходими в становището на лекуващия лекар и предварителното съгласие на законния настойник не може да бъде получено навреме.

 

 

A5   ПРЕКРАТЯВАНЕ (АНУЛИРАНЕ) НА ИНДИВИДУАЛНО РЕЗЕРВИРАНИ ЕДИНИЦИ ИЛИ КУРСОВЕ И ЛЕТНИ ЛАГЕРИ ОТ КЛИЕНТА

A5.1   В случай на прекратяване или анулиране на индивидуално резервирани единици, курсове или ваканционни лагери от Клиента без никакво нарушение на задълженията, за което е отговорен MFS, Клиентът заплаща на MFS 100% от договореното възнаграждение, при условие че прекратяването/отмяната настъпи в рамките на последните седем дни преди началото на курса, въпросната единица или вакантен лагер. За повтарящи се единици или курсове, от друга страна, се прилага клауза 6.
 

A5.2   В случаите на клаузи 5.1 на Клиента изрично се разрешава да докаже, че MFS изобщо не е претърпяло щети или че вредата е значително по-малка.
 

A5.3   В случаите на клаузи 5.1 MFS изрично си запазва правото да докаже и претендира за по-големи щети или по-нататъшни повреди извън обичайно срещащите се вреди.
 

A5.4   Декларацията за прекратяване (отмяна) на договора трябва да бъде направена в писмена форма и става ефективна едва към момента на получаването й от договарящата страна. Неспазването на изискването за писмена форма е без значение, ако (прекратеното) договорен партньор представи писмено потвърждение за прекратяването (отмяната).
 

A5.5   Правото на прекратяване без предизвестие (извънредно прекратяване за добра кауза) остава незасегнато от разпоредбите по раздели 5.1 до 5.3 и раздел 6.

 

 

A6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ ЕДИНИЦИ ИЛИ КУРСОВЕ (ПРОДЪЛЖАВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ)

 

A6.1   Както MFS, така и Клиентът имат право да прекратят повтарящи се курсове или единици, като отправят двумесечно предизвестие до края на съответния месец. Отмяната трябва да се извърши в писмена форма и става ефективна едва към момента на получаването ѝ от ответната договорна страна. Неспазването на изискването за писмена форма е без значение, ако договорният партньор представи писмено потвърждение на прекратяването.
 

A6.2   Неучастие в или прекратяване на повтарящи се курсове, независимо от причината, не се счита за прекратяване по смисъла на клауза 6.1 и по-специално не освобождава клиента от задължението да плаща месечните такси за курсове, освен ако MFS не носи отговорност за неучастие или прекратяване на действието.

 

A7. ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИ И Видео
 

A7.1   Клиентът (или неговият законен представител) се съгласява със сключването на договора или регистрацията на курса, че се правят и използват снимки, филмови записи или други аудиовизуални медийни услуги по време на звената, курсовете или лагерите от MFS или неговите агенти (напр. рекламни агенции) и да бъдат публикувани от MFS без ограничение за връзки с обществеността във всички медии, по-специално също в интернет и социалните мрежи (например facebook, twitter, instagram и т.н.), също така в редактирана форма - без пространствени, времеви или ограничения на съдържанието - и да се използват или разпространяват за търговски цели.

 

A8. ИЗБОР НА ПРАВО / МЯСТО НА КОМПЕТЕНТНОСТ / МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 

A8.1  Правоотношенията между Доставчика и Клиента се уреждат изключително от германското право, до изричното изключване на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG).

 

A8.2   Мястото на изпълнение за задължения, произтичащи от или във връзка с този договор, е Мюнхен, при условие че Клиентът е търговец, юридическо лице съгласно публичното право или специален фонд съгласно публичното право. В този случай изключителното място на компетентност за спорове, произтичащи от или във връзка с този договор, е Мюнхен. Същото се прилага, ако клиентът няма общо място на компетентност в Германия.

 

B. УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА
 

  B1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА
 

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате MFS Услуги. Използвайки MFS Услуги, вие подписвате вашето споразумение, за да бъдете обвързани от тези условия. Ние предлагаме широка гама от MFS Услуги, а понякога може да важат и допълнителни условия. Когато използвате MFS Услуга (например Вашият акаунт, Ваучери за подаръци или MFS приложения за мобилни устройства), вие също ще бъдете обект на условията, насоките и условията, приложими за тази MFS услуга ("Условия за услуги"). Ако настоящите Условия за ползване са несъгласувани с Условията за сервиз, тези Условия за сервиз ще контролират.

 

B2.    ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Когато използвате която и да е MFS Услуга или изпращате имейли, текстови съобщения и други комуникации от вашия работен компютър или мобилно устройство до нас, вие комуникирате с нас по електронен път. Ще комуникираме с Вас по електронен път по най-различни начини, като например по електронна поща, текст, съобщения за натискане в приложението или чрез публикуване на имейл съобщения или съобщения на уебсайта или чрез другите Услуги на MFS, като например нашия Център за съобщения. За договорни цели Вие давате съгласието си да получавате съобщения от нас по електронен път и вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, удовлетворяват всяко правно изискване тези съобщения да са в писмена форма, освен ако задължителните приложими закони не изискват конкретно различна форма на комуникация.

 

B3.    АВТОРСКО ПРАВО, права на авторите и права върху бази данни
 

Цялото съдържание, включено в или предоставяно чрез която и да е MFS Услуга, като текст, графика, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове, цифрови изтегляния и компилации с данни, е собственост на MFS или нейните доставчици на съдържание и е защитено с немски и международни авторски права, права на авторите и закони за правата на базата данни. Компилацията на цялото съдържание, включено в или предоставяно чрез която и да е MFS Услуга, е изключителна собственост на MFS и е защитено от немски и международни закони за авторското право и правото на база данни.

Нямате право да извличате и/или да използвате повторно части от съдържанието, на която и да е MFS Услуга без нашето изрично писмено съгласие. По-специално, не можете да използвате никакви инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни, за да извлечете (независимо дали веднъж или много пъти) за повторно използване на каквито и да било съществени части от съдържанието на която и да е MFS Услуга, без нашето изрично писмено съгласие. Нямате право също така да създавате и/или публикувате собствена база данни, която разполага със съществени части от която и да е MFS Услуга (напр. нашите цени и обяви за продукти) без нашето изрично писмено съгласие.

 

B4.    ЛИЦЕНЗ И ДОСТЪП
 

При спазване на настоящите Условия за ползване и приложимите Условия за услуги и плащането от Ваша страна на всички приложими такси, MFS или неговите доставчици на съдържание Ви предоставят ограничен, неизключителен, непрехвърлим, неподлицензируем лиценз за достъп и използване с нетърговска цел на Услугите на MFS. Този лиценз не включва никаква препродажба или търговска употреба на която и да е MFS Услуга или нейното съдържание; всяко събиране и използване на всякакви продуктови обяви, описания или цени; всяко дериватно използване на която и да е MFS Услуга или нейното съдържание; всяко изтегляне или копиране на информация за сметка в полза на друг търговец; или всяко използване на инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

All rights not expressly granted to you in these Conditions of Use or any Service Terms are reserved and retained by MFS or its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. No MFS Service, nor any part of any MFS Service, may be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without our express written consent.

You may not frame or use framing techniques to enclose any trademark, logo or other proprietary information (including images, text, page layout, or form) of MFS without our express written consent. You may not use any meta tags or any other "hidden text" utilising MFS‘s names or trademarks without our express written consent

Всички права, които не са Ви изрично предоставени в настоящите Условия за ползване или каквито и да било Условия за услуги, се запазват и запазват от MFS или неговите лицензодатели, доставчици, издатели, притежатели на права или други доставчици на съдържание. Нито една MFS Услуга, нито част от която и да е MFS Услуга, не може да бъде възпроизведена, дублирана, копирана, продавана, препродаденa, посещавана или експлоатирана по друг начин за каквато и да е търговска цел без изричното ни писмено съгласие. Нямате право да рамкирате или използвате техники за рамкиране, за да заградите всяка търговска марка, лого или друга патентована информация (включително изображения, текст, оформление на страница или форма) на MFS без нашето изрично писмено съгласие. Нямате право да използвате никакви мета тагове или друг "скрит текст", използващ имената или търговските марки на MFS без нашето изрично писмено съгласие.

Нямате право да злоупотребявате с Услугите на MFS. Можете да използвате Услугите на MFS само както е разрешено от закона. Лицензите за използване на MFS Услуги, предоставени от MFS прекратяват, ако не спазвате настоящите Условия за ползване или каквито и да било Условия за услуги.

 

B5.    Вашият акаунт
 

Ако използвате някоя MFS Услуга, носите отговорност за поддържането на поверителността на вашия акаунт и парола за ограничаване на достъпа до компютрите и мобилните ви устройства, и доколкото това е разрешено от приложимото законодателство, Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се случват съгласно Вашия акаунт или парола. Трябва да предприемете всички необходими стъпки, за да сте сигурни, че паролата се пази поверително и сигурно и трябва да ни информирате незабавно, ако имате някаква причина да смятате, че вашата парола е станала известна на някой друг, или ако паролата е, или е вероятно да бъде използвана по неразрешен начин. Вие носите отговорност да гарантирате, че подробностите, които ни предоставяте, са правилни и пълни, както и за информирането ни за всички промени в информацията, която сте предоставили. Можете да получите достъп до и актуализирате голяма част от информацията, която сте ни предоставили, включително настройките на профила си, в областта "Вашият акаунт" на уебсайта.

Не трябва да използвате никаква MFS Услуга: (i) по какъвто и да е начин, който причинява, или има вероятност да причини, която и да е MFS Услуга, или какъвто и да е достъп до нея да бъде прекъсната, повредена или нарушена по какъвто и да е начин, или (ii) за измамни цели, или във връзка с престъпление или друга неправомерна дейност, или iii) да предизвика досада, неудобство или тревожност.

Запазваме си правото да откажем всякакви MFS Услуги или да прекратим профили, ако поведението Ви дава оправдана причина за това. Такъв ще бъде случаят по-специално, ако нарушавате приложими закони, приложими договорни разпоредби, нашите насоки или нашите политики, които всички са достъпни на уебсайта. Независимо от всяко такова ограничение или прекратяване, ще продължите да имате достъп до съдържание и услуги, закупени от Вас до този момент.

 

B6.    ОТЗИВИ, КОМЕНТАРИ, КОМУНИКАЦИИ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ
 

Посетителите могат да публикуват отзиви, коментари и друго съдържание; изпраща електронни карти и други съобщения; и да представят предложения, идеи, коментари, въпроси или друга информация, стига съдържанието да не е незаконно, Неприлични, оскърбителни, заплашителни, клеветнически, инвазивни в неприкосновеността на личния живот, нарушаване на правата на интелектуална собственост, представляват комуникативно нападение срещу деца/юноши, нарушават личната цялост на децата/юношите, или по друг начин увреждат трети лица или не се подлагат на възражения и не се състоят или съдържат софтуерни вируси, политическа кампания, търговско solicitation, верижни писма, масови пощенски пратки или каквато и да е форма на "спам". Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за което и да е лице или субект, или по друг начин да подвеждате относно произхода на карта или друго съдържание. Запазваме си правото (но не, при липса на валиден Формуляр за известие, задължението) да премахнем или редактираме такова съдържание. Ако смятате, че вашите права върху интелектуална собственост се нарушават от артикул или информация на която и да е MFS Услуга, моля, уведомете ни, като ни изпратите имейл и ние ще отговорим.

Ако публикувате съдържание или подавате материали, и освен ако не посочим друго, вие предоставяте: а) MFS неизключителен, без лицензионни възнаграждения и напълно подлицензируеми и прехвърлими права за използване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни произведения от, разпространение и показване на такова съдържание по целия свят във всяка медия; и (б) MFS, неговите подлицензополучатели и прехвърлители правото да използват името, което подавате във връзка с такова съдържание, ако те изберат. Съгласно тази разпоредба не се възлагат морални права.

Вие се съгласявате, че правата, които предоставяте по-горе, са неотменими през целия период на защита на вашите права върху интелектуална собственост, свързани с такова съдържание и материали. Доколкото това е разрешено от закона, Вие се съгласявате да се откажете от правото си да бъдете идентифицирани като автор на такова съдържание и правото си да възразите срещу дерогативно третиране на такова съдържание. Вие се съгласявате да извършите всички допълнителни действия, необходими за усъвършенстване на някое от горепосочените права, предоставени от Вас на MFS включително изпълнението на актове и документи, по наше искане.

Вие представяте и гарантирате, че притежавате или по друг начин контролирате всички права върху съдържанието, което публикувате; че към датата на публикуване на съдържанието или материала: i) съдържанието и материалът са точни; и (ii) използването на съдържанието и материала, които доставяте, не нарушава никакви приложими политики или насоки на MFS и няма да причини вреда на никое лице или образувание (включително, че съдържанието или материалът не са клеветнически и не нарушават личната цялост на децата/юношите). Вие се съгласявате да обезщетите MFS за всички искове, предявени от трета страна.